Политика за защита на личните данни

„МАГНАФАРМ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК 131107072 („МагнаФарм“ или „Ние“) приема задълженията си съгласно Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и съответното българско законодателство сериозно и се стреми да спазва най-високите приложими стандарти и установени добри практики при обработването на лични данни. Компетентният водещ надзорен орган по отношение на защитата на личните данни, обработвани от „МагнаФарм”, е Комисията за защита на личните данни на Република България.

 

Дефиниции

 • Администратор на лични данни: Организацията или физическото лице, което определя целите и средствата на обработването на личните данни.

 • Обработващ личните данни: Организацията или физическото лице, което обработва лични
  данни от името на администратора на лични данни.

 • Субект на данните: Идентифицирано или идентифицируемо живо физическо лице.

 • Нарушение на сигурността на данните: Нарушение на сигурността, което води, например, до случайно или незаконосъобразно унищожаване, загуба, изменение, непозволено
  разкриване, достъп, прехвърляне, съхранение на лични данни.

 • Лични данни: Всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице („субект на данните“); идентифицируемо физическо лице означава лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, чрез информация като, например, име, идентификационен номер, данни за местоположение, един или повече фактори, характерни за физическата, физиологическата, генетичната, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

 • Обработване: Всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни, независимо дали с автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Общ регламент за защита на личните данни

От 25 май 2018 г. в държавите-членки на Европейския съюз се прилага Общият регламент за защита на личните данни („ОРЗД“). От тази дата „МагнаФарм“ съобразява дейността си с ОРЗД и принципите за обработване на лични данни.

Шестте принципа за обработване на лични данни, закрепени в ОРЗД, гласят, че личните данни следва да бъдат:

 • обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на физическите лица

 • събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и да не бъдат обработвани по- нататък по начин, несъвместим с тези цели

 • подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват

 • точни и при необходимост поддържани в актуален вид

 • съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни

 • обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни

ОРЗД дава следните права на физическите лица по отношение на техните лични данни:

 • право на информация (това право се осъществява чрез предоставянето на ясни и лесно разбираеми уведомления за поверителност, които обясняват как и за какви цели „МагнаФарм“ използва Вашите лични данни, както и какви са Вашите права, свързани с nобработваните лични данни)

 • право на достъп до обработваните лични данни и на информация за тяхното обработване

 • право на коригиране на личните данни, когато са неточни или непълни

 • право на ограничаване на обработването, при определените в приложимото законодателство условия

 • право на изтриване на личните данни, когато „МагнаФарм“ няма правно основание да продължи обработването на данните

 • право на преносимост на Вашите данни между различни доставчици на услуги

 • право на възражение срещу определени дейности по обработване на лични данни, като например, директен маркетинг

 • право да не бъдете обект на решения със значително влияние върху Вас, взети единствено с автоматизирани средства

ОРЗД предвижда шест правни основания, въз основа на които могат да бъдат обработвани лични данни:

 • субектът на данните е дал своето информирано съгласие за обработване на лични данни за определена цел

 • обработването е необходимо за встъпване във или изпълнение на договор със субекта на данните

 • обработването на данните е необходимо за спазване на задължение по закон

 • обработването е необходимо за защита на жизненоважни интереси на субекта на данните или друго физическо лице

 • обработването е необходимо за изпълнение на задача от обществен интерес

 • обработването е необходимо с оглед легитимния интерес на администратора на данните или на трета страна, освен когато над този интерес надделяват основните права и свободи или интереси на субекта на данните

Принципите на обработване на лични данни в „МагнаФарм"

„МагнаФарм“ предприема всички необходими стъпки за привеждане на дейността си в съответствие с европейското и националното законодателство за защита на личните данни и прилага следните принципи при нейното упражняване:

 • Служителите на „МагнаФарм“ са запознати с приложимите правила и обучени да обработват личните данни на пациенти и служители на контрагенти на „МагнаФарм“ при полагане на най-големи грижи и съобразяване с наложени добри практики.

 • В провеждането на своята дейност по търговия с лекарствени продукти, „МагнаФарм“ mработи единствено с утвърдени организации и избягва работа с компании, за които смята, че могат да застрашат сигурността на личните данни на лицата.

 • „МагнаФарм“ възприема добри практики при въвеждането и администрирането на системите за сигурност и следи технологичните развития по отношение на възможни рискове за сигурността на мрежата на компанията.

 • „МагнаФарм“ съблюдава сигурността на компютърните системи и личните данни, които се съдържат в тях, включително възможностите за достъп до отделни видове лични данни от нейните служители. „МагнаФарм“ осигурява достъп само до такива лични данни, които са необходими за извършването на работата на съответния служител.

Лични данни, обработвани от „МагнаФарм“

Личните данни се отнасят както до факти, така до мнения / оценки, изразени по отношение на дадено физическо лице. Субектите, чиито лични данни „МагнаФарм“ обработва, могат условно да бъдат разделени в шест категории:

 • персонал и сътрудници на „МагнаФарм“, кандидати за работа и бивши служители;

 • лекари и фармацевти, които участват в симпозиуми, кръгли маси, конгреси, конференции организирани от „МагнаФарм“ или от трети страни;

 • пациенти, чиито лични данни се обработват във връзка с докладвани нежелани лекарствени реакции;

 • партньори и доставчици на услуги – физически лица (например, адвокати, одитори, други независими консултанти) и представители и лица за контакт на юридически лица, с които „МагнаФарм“ има или обмисля да встъпи в договорни или фактически отношения (например, отговорни фармацевти);

 • посетители на уебсайта на „МагнаФарм“;

Служители, сътрудници, кандидати за работа: „МагнаФарм“ обработва лични данни, свързани с трудово или гражданско правоотношение, или данни на кандидати за работа. В общия случай, „МагнаФарм“ обработва тези данни с цел подготовка и изпълнение на трудови или друг вид договори, както и за да изпълни законовите си задължения като работодател.

Лекари и фармацевти: „МагнаФарм“ обработва лични данни на лекари и фармацевти, като например имена, здравно заведение, в което съответният лекар или фармацевт работи, специалност на лекаря / фармацевта, информация относно посещения или участия на медицински специалисти в конгреси, конференции и други събития, за които „МагнаФарм“ осигурява спонсорство под някаква форма. Ние обработваме данните на лекари и фармацевти въз основа на договор с конкретния медицински специалист във връзка със спонсорство, осигурено от „МагнаФарм“, или въз основа на легитимния ни интерес да запознаем лекарите / фармацевтите с нововъведения в медицината и приложението на лекарствените продукти, предлагани от „МагнаФарм“.

Пациенти: „МагнаФарм“ обработва лични данни на пациенти, включително данни за здравословно състояние, във връзка с докладвани нежелани лекарствени реакции. Това обработване се извършва на основание задължението ни по закон да приемаме съобщения за такива реакции и да предприемем съответни действия.

Представители и лица за контакт на доставчици и партньори на „МагнаФарм“: „МагнаФарм“ обработва лични данни на представители и лица за контакт на доставчици и партньори, с оглед легитимният си интерес да изпълни задълженията и да упражни правата си, в съответствие с конкретни договорни или фактически правоотношения.

Посетители на уебсайт/уебсайтове на „МагнаФарм“: „МагнаФарм“ обработва лични данни при посещение на онлайн потребители на уебсайт/уебсайтове, поддържани от дружеството, с оглед легитимния интерес на дружеството да презентира своята дейност и да осигури възможност за контакт с дружеството и комуникация с потребителите, както и да изпълни своите задължения във връзка с проследяване на сигнали за нежелани лекарствени реакции. Посетителите на уебсайт на дружеството избират каква информация да предоставят през контактната форма.

Посетители на обекти на „МагнаФарм“: „МагнаФарм“ обработва лични данни, представляващи снимков материал при видеозаснемане, при посещение на лица на територията на обекти, собственост на или ползвани от „МагнаФарм“ на основание легитимен интерес за целите на осигуряване на сигурността на тези обекти, намиращите се в тях лица и защита на имуществото на дружеството и на третите лица.

Специални категории данни

„МагнаФарм“ може да обработва някои специални категории лични данни – например, данни за здравословно състояние, както на свои служители и членове на техните семейства, така и на пациенти. Данните за здравословно състояние на служителите са необходими с оглед изпълнения на задължения по силата на трудовото право и правото в областта на социалната сигурност и социалната закрила. По отношение на пациентите, „МагнаФарм“ обработва данни за здравословно състояние за целите на управление на услугите и системата за здравеопазване.

Съхранение на личните данни

„МагнаФарм“ съхранява различните видове лични данни, които се съдържат в различни документи, за строго определен период от време. Определените срокове за съхранение винаги са в съответствие с целите, за които личните данни се обработват.

Упражняване на правата на субектите на данните

При постъпили искания за упражняване на правата на субектите на данните „МагнаФарм“ осъществява комуникацията с физическото лице в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, на ясен и прост език.

При упражняване на правата на субектите на данните, „МагнаФарм“ има задължение да идентифицира надлежно физическото лице, за да предотврати риска от неразрешен достъп до лични данни. Информация относно действията на „МагнаФарм“, предприети в отговор на постъпило искане за упражняване на правата, се предоставя на физическите лица без ненужно забавяне и във всеки случай в срок от един месец от получаване на искането. Всяка информация при упражняване на правата на субектите на данните се предоставя от „МагнаФарм“ безплатно, освен когато исканията са явно неоснователни или прекомерни.

Повече информация за Вашите права, свързани с обработването на лични данни от „МагнаФарм“ можете да получите чрез Правила за упражняване правата на субектите на лични данни.

Сигурност на личните данни

„МагнаФарм“ поддържа сигурни компютърни системи, чрез които се обработват лични данни. Към нашите системи се прилагат адекватни контролни механизми за разделянето и управлението на данните. „МагнаФарм“ има строги политики и процедури, приложими към персонала ѝ, за минимизиране на рисковете от обработването на лични данни.

Нарушение на сигурността на личните данни

„МагнаФарм“ е приела процедури за ефективно разпознаване, докладване и разследване на нарушения на сигурността на личните данни. В случай на нарушение на сигурността на личните данни „МагнаФарм“ ще предприеме незабавни действия по ограничаване ефекта на нарушението, както и по информиране на засегнатите субекти на данните и надзорния орган за защита на личните данни.

Допълнителна информация

„МагнаФарм“ ще актуализира своевременно, като изменя и допълва, настоящата Политика по всяко време в бъдеще, когато законови изисквания или други обстоятелства го налагат. Ако желаете да получите повече информация по отношение на обработването на лични данни, извършвано от „МагнаФарм“, моля, свържете се с нас чрез следните координати:

„МагнаФарм България“ ЕАД

Адрес: България, гр. София, ул. „проф. Александър Фол“ №2, вх.“Б“, ет.7
Факс: 02/8103993
Електронна поща: gdprbg@magnapharm.eu
Интернет страница: www.magnapharm.eu