Условия за ползване

Ползване на този сайт

Този сайт се контролира и използва от Laboratoire HRA Pharma (наричано по-долу „HRA Pharma“), идентификационен номер 420 792 582 RCS Нантер, с адрес Авеню Дьо Пари 200, F-92 320 Шатийон, Франция, и свързаните с него лица (телефон: + 33 (0) 1 40 33 11 30). Относно достъп до и използването на този уебсайт се прилагат Условията за ползване и всички приложими законови и подзаконови разпоредби.. С осъществяване на достъп до и използване на този сайт Вие приемате без ограничение или резерви настоящите условия за ползване.

HRA Pharma си запазва правото да променя тези условия за ползване от време на време без предизвестие, както намери за необходимо; затова се препоръчва да ги проверявате редовно.

Този сайт е обществено достъпен.

Този сайт не е предназначен за използване като източник на медицински съвети или мнения. При никакви обстоятелства нищо, представено в този сайт не трябва да се използва за поставяне на медицинска диагноза, което може да се направи само след консултация с квалифициран лекар.

Съдържание и отговорност

Този сайт е създаден за предоставяне на обща информация относно спешна контрацепция. Той е разработен в съответствие с принципите на международните правила.

Вие се съгласявате да осъществявате достъп до този уебсайт на Ваш риск.

HRA Pharma и всяко лице, участващо в създаването, предлагането или предаването на този сайт, изрично изключват:

  • всички условия, гаранции и други условия, които по друг начин биха могли да бъдат имплицитно изведени от устава, общото право или принципите на справедливостта;

  • каквато и да е отговорност за пряка, косвена или последваща загуба или вреди, претърпени от потребител, произтичащи от достъпа до, употребата на или невъзможността за използване на този сайт, или каквито и да е грешки или пропуски в неговото съдържание.

HRA Pharma не поема отговорност за загуби или вреди, причинени от разпространен отказ на атака на обслужването, вируси или друг технологично вреден материал, които могат да заразят Вашето компютърно оборудване, компютърни програми, данни или друг лични материали при използването на аудио, видео, данни или текст на сайта или други аспекти на сайта.

Регистрация и поверителност

HRA Pharma уважава поверителността на регистрираните потребители на сайта и потребителите трябва да прегледат политиката за поверителност за разкриване на информация, свързана със събирането и използването на личната Ви информация.

Търговски марки и лога

Нямате право да използвате по какъвто и да било начин търговските марки и логата, използвани на този сайт.

Авторски права

HRA Pharma е собственик или лицензодател на всички авторски права на сайта. Всички такива права са запазени. Може да свалите и запазите на свой диск или на хартия единичен материал, публикуван на сайта за Ваша лична, нетърговска употреба, при условие че не премахвате уведомленията за авторски или други права. Нямате право да копирате, разпространявате, показвате, модифицирате, препубликуване, предавате или използвате какъвто и да е материал без предварително писмено разрешение на HRA Pharma. Не можете да отразявате на друг уеб сървър целия или част от материал, публикуван от HRA Pharma на този сайт и не можете да копирате графики, съдържащи се в материал, публикуван на този сайт.

Нищо, съдържащо се в настоящото, не може да се тълкува като имплицитно предоставяне, принцип на естопел или по друг начин – лицензи или права по патент или търговска марка, собственост на HRA Pharma или трето лице. Освен изрично предвиденото по-горе, никоя от уговорките в настоящото не може да се счита за предоставяне на лиценз или права върху работи, защитени с авторски права, чийто собственик или лицензодател е HRA Pharma.

Запазване на права

HRA Pharma си запазва правото да променя или изтрива материал от този сайт по всяко време без предизвестие.

Приложимо право

Спрямо тези условия за ползване и тяхното тълкуване се прилага българското право, а българските съдилища имат изключителна юрисдикция за разрешаване на спорове, произтичащи от или във връзка с тези условия на ползване.

Други уговорки

Ако някоя от разпоредбите на настоящите условия за ползване се счита за незаконна, невалидна или неприложима, тогава тази разпоредба еневалидна, без да засяга валидността, законността или приложимостта на всички останали разпоредби. Освен ако изрично не е предвидено друго, тези условия за ползване съставляват цялостното споразумение между Вас и HRA Pharma по отношение на използването на този сайт и неговото съдържание.

Последна актуализация: април 2019 г.